برگزاری دوره‌ای همایش و سمینارهای تخصصی در حوزه‌ی قانون اساسی و حقوقی ایران