درباره انجمن علمی حقوق اساسی ایران بیشتر بدانید!

انجمن علمی حقوق اساسی ایران بر اساس نقشه راه علمی که مستظهر به اسناد بالا دستی است نقش علمی انجمن می کوشد تا ضمن بسط، گسترش و تعمیق اندیشه حقوق اساسی، افق های نوینی در آموزش، پژوهش و برقرار ارتباطات علمی بین المللی با دیگر انجمن های مشابه در جهان فراهم آورد.

«با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز ۲۰ ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل» و جامعه ایرانی در افق این چشم انداز را با ویژگی های،«توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن ، مستقل ومقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» تعیین گردیده است