دکترعلی اکبر گرجی ازندریانی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی که در نخستین مجمع عمومی حائز بیش ترین رای حاضرین گردیدند، بر اساس رای اجماعی اعضای هیات مدیره، ریاست انجمن علمی حقوق اساسی ایران را بر عهده دارند.

ایشان هم اکنون علاوه بر ریاست انجمن، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه حقوق اساسی، ماهنامه مترو شهروند و با مدیرکل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران می باشند.

رزومه علمی ایشان به شرح زیر است.

کارنامک
پژوهشگر و مدرس حقوق عمومی
بند نخست- مشخصات فردی
 نام: علی اکبر
 نام خانوادگی: گرجی اَزَندَریانی
 نام پدر: ابوالقاسم
 تاریخ تولد: ۱۳۵۲
 شماره شناسنامه: ۲۲۹۵۷
 کد ملی ۹ – ۰۲۳۲۴۹ – ۳۹۳
 محل تولد: ملایر
 آدرس پستی: تهران؛ ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
 آدرس الکترونیکی:
A_gorji@sbu.ac.ir
 شماره تلفن: gorji110@yahoo.fr
+۹۸-۹۱۲-۷۱۰۵۰۱۸

 دیپلم متوسطه: رشته اقتصاد- ۱۳۷۱ – دبیرستان شهید مطهری ملایر
 کارشناسی: حقوق- ۱۳۷۶ – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد: حقوق عمومی- ۱۳۷۸ – دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد؛ دیپلم مطالعات بنیادی ) DEA دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه
 دکتری (Doctorat) : 1385 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه
بند سوم – مهارت های زبان
 فرانسه: خوب
 انگلیسی: متوسط
 ترکی: زبان مادری
 عربی: متوسط

 انجام تحقیقات علمی در زمینه حقوق عمومی با تمرکز ویژه بر حقوق اساسی
 تدریس دروس حقوق عمومی بویژه درسهای حقوق اساسی (کلیات حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی جمهوری
اسلامی ایران) مبانی حقوق عمومی، حقوق عمومی در اسلام، تاریخ تحولات حقوق عمومی، حقوق و آزادیهای عمومی، حقوق اداری،
نظامهای انتخاباتی، سمینار، فلسفه حقوق، نظارت بر اعمال حکومت، اشکال حقوقی دولت، تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز
از دیدگاه حقوق عمومی، بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی، بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت اداری.
 وکالت، داوری و مشاوره حقوقی
 طراحی و تدوین پروژه های مختلف علمی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
ب

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
 مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
 رییس انجمن حقوق اساسی ایران
 عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان در وزارت بهداشت
 مدیر موسسه حقوقی دادپایش
۳
 رییس هیات مدیره موسسه حقوقی پارسینا
 موسس، صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه تخصصی حقوق اساسی
 موسس، صاحب امتیاز و مدیر مسوول ماهنامه متروی شهروند
 عضو شورای سردبیری تعدادی از نشریات حقوقی
 عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در منطقه فرانسه
 مشاور دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس
 مدیر دپارتمان حقوقی مرکز فابا (مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک)
 رییس هیات مدیره گروه مشاوران حقوقی پارسینا (مرکز رشد واحدهای فنآوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی)
 عضو کمیسیون علمی-تخصصی سازمان بازرسی کل کشور
 وکیل پایه یک دادگستری
 مدیر کار-گروه بررسی وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آنها (نقشه جامع علمی کشور)
 مدیر کار-گروه مطالعه و تدوین طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 مشاور کمیته حقوقی و مسوول ستاد حقوقدانان حامی دکتر روحانی(۱۳۹۲ )
 مسوول ستاد انتخاباتی آیتالله هاشمی رفسنجانی در فرانسه (۱۳۸۴)
ب

الف- کتاب های منتشر شده
یکم- تالیف
۱ ) در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول تابستان ۱۳۸۸ ، چاپ دوم زمستان ۱۳۸۸ .
۲ ) مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، پاییز ۱۳۸۸ ، چاپ سوم با اصلاحات و اضافات ۱۳۹۱ . چاپ
پنجم ۱۳۹۴ .
۳ ) دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ آلمان: انتشارات دانشگاهی اروپا، ۱۳۹۱ .
La justice constitutionnelle: Mythe ou réalité? Éditions universitaires européennes, 2012.
۴ ) در تکاپوی حقوق عمومی )مجموعه مقالات تازههای حقوق عمومی(، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۳ .
۵ ) مجلس دوم قانونگذاری، فلسفه تاسیس، پیشینه و صلاحیتهای مجلس سنا، (با همکاری آقای محمد
اسدی نژاد جمالی)، انتشارات آلاقلم، ۱۳۹۴ .
۶ ) تبعیض مثبت، تهران: انتشارات آلاقلم، ۱۳۹۴ .
۷ ) دادگاههای قانون اساسی: الگوی غیراروپایی، تهران: انتشارات جنگل، پاییز ۱۳۹۴ .
۴
۸ ) حقوقیسازی سیاست، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵ .
۹ ) مقرراتگذاری بانکی، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵ .
۱۰ ) حل اختلاف قوا، تهران: نشر مخاطب ، (با همکاری آقای مرتضی رضایی)، ۱۳۹۵ .
دوم- ترجمه ها
۱۱ ) دادگاههای قانون اساسی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۸ ، چاپ دوم، انتشارات جنگل ۱۳۸۹ .
۱۲ ) حق بر مسکن، تهران: انتشارات جنگل، ) با همکاری آقای یونس فتحی(، ۱۳۹۳ .
۱۳ ) آزادی های گروهی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۱ .
۱۴ ) دموکراسی غیرانتخابی، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۴ .
۱۵ ) نظارت بر تجمعات مسالمتآمیز، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵ .
۱۶ ) حقوق سلب مالکیت)تملک اراضی(، تهران: انتشارات جنگل، )با همکاری خانم فرزانه حجازی و آقای
امین یوسفی(، ۱۳۹۵ .
سوم- تصحیح و تحشیه
۱۷ ) حقوق اساسی )تصحیح، تحشیه و پیشگفتار کتاب دکتر قاسم قاسمزاده(، تهران: انتشارات جنگل، پاییز ۱۳۹۰ .
۱۸ ) حقوق اداری )تصحیح، تحشیه و پیشگفتار کتاب دکتر کریم سنجابی(، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵ .
ب- کتاب های منتشر شده تحت نظارت
۱ ) دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه )مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره ۱ (، نوشته
مهدی راهپیما، ۱۳۹۱ .
۲ ) مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن )مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره ۲ (، نوشته دکتر مشتاق
زرگوش، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲ .
۳ ) ولایت فقیه و حاکمیت قانون )مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره ۳ (، نوشته حامد نیکونهاد، انتشارات
راه اول، ۱۳۹۲ .
۴ ) نظام حقوقی کابینه، )مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره ۷ (، نوشته سید حسین رحیمی مقدم، انتشارات
جنگل، ۱۳۹۴ .
۵) Social and Economic Rights of Afghan Migrant Workers in Iran and Mexican Migrant Workers in the United States: A Comparative Study
۶) Human Rights Activism: Theory and Practice
۵
ج- کتابهای در دست انتشار
۱ ) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲ ) حقوق و نظامهای انتخاباتی
د- مقاله های علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و …
۱ ) حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی؟ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،
شماره ۴۷ ، ۱۳۸۷ .
۲ ) دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته : نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی، مجله پژوهش حقوق و
سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲۵ ، ۱۳۸۷ .
۳ ) حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸ ،
۱۳۸۷ .
۴ ) نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکهای؟ مجموعه مقالات همایش قوه
مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۱ .
۵ ) نگاهی به تاریخ دادرسی اساسی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه نانت، ش.
۲ ، ۲۰۰۶ ، صص. ۲۴۷ – ۲۷۷ . Revue juridique, Université de Nantes, N° ۲, ۲۰۰۶٫
۶ ) تدوین و تنقیح قوانین: فواید و دشواری ها، ترجمه و تحقیق، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۸۷ .
۷ ) تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰ ، ۱۳۸۸ .
۸ ) خصوصی سازی تامین اجتماعی در ایران، Science Series Data Report, Volume 4, Issue 4, 2012.
۹ ) چشم انداز تمرکز زدایی در بستر شوراهای اسلامی، فصلنامه پژوهش، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۷ .
۱۰ ) جایگاه وفاق ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، )مجموعه مقالات(، وزارت دفاع، ۱۳۷۸ .
۱۱ ) حقوق محیط زیست و تولید ملی، دانشگاه اسلامی کار، ۱۳۷۶ .
۱۲ ) بافت عضوی شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، ۱۳۸۲ .
۱۳ ) چشم انداز کنونی حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، ۱۳۸۲ .
۱۴ ) اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، ۱۳۸۲
۱۵ ) نقش نهادهای جامعه مدنی در جمهوریت، مجموعه مقالات همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، انتشارات وزارت
ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷ .
۱۶ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جامعه مدنی، منتشر نشده، ۱۳۷۷ .
۱۷ ) تکون دموکراسی در بستر جامعه مدنی، چاپ دانشگاه مازندران، ۱۳۷۸ .
۱۸ ) حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم،
۱۳۸۳ .
۱۹ ) مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، ۱۳۸۳ .
۲۰ ) ماهیت سیاسی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. سوم، ۱۳۸۳ .
۶
۲۱ ( قدرت تفسیری دادرس اساسی، مقاله ارائه شده در ششمین گنگره حقوق اساسی، فرانسه- دانشکده حقوق و علوم
سیاسی مون پلیه، ژوئن ۲۰۰۵ .
Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel iranien, contribution présenté au 6e congrée du droit constitutionnel, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Montpellier, juin 2005.
۲۲ ) ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. چهارم، تابستان ۱۳۸۴
۲۳ ) تفسیر قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶ .
۲۴ ) پاسداشت قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه، منتشر نشده.
۲۵ ) پیشینه دادرسی اساسی در ایران، مجله کانادایی حکمت، شماره ۳ ، ۲۰۱۰ .
Histoire de la justice constitutionnelle en Iran, Hekmat, N. 3, 2010.
۲۶ ) حق دستیابی به مداوا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منتشر نشده.
۲۷ ) دادگاه های قانون اساسی، نوشته پروفسور لویی فاوورو، ترجمه، نشریه حقوق اساسی، ش. ۵،۶ ، ۷ و…، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵
و…
۲۸ ) نظارت شورای نگهبان بر قوه مجریه، مجله حقوق عمومی، شماره ۳ ، آذر ۱۳۸۶ ، صص. ۲ تا ۱۰ .
۲۹ ) مقایسه انتخابات پارلمانی در حقوق ایران و فرانسه، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره ۲ ، ۱۳۸۶ .
۳۰ ) حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری:
صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، ۱۳۸۸ . نشریه حقوق اساسی، سال ۱۳۸۷ ، شماره ۹ .
۳۱ ) حمایت از حقوق و آزادی ها در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره
۹، زمستان ۱۳۸۶ .
۳۲ ) دادرس اساسی و مساله توزیع قدرت : تمرکززدایی و تفکیک قوا در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی
فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۰ ، تابستان ۱۳۸۷ .
۳۳ ) دموکراسی های نوپا و نظام نیمه ریاستی: انتخابی مساله ساز، با همکاری آقای سعید عابدی، ۱۳۸۸ .
۳۴ ) مفهوم دولت در سنت حقوقی اروپا، گزارش تقدیمی به مرکز پژوهش های مجلس، با همکاری زنده یاد سپیده جهانی
مقدم، ۱۳۸۷ .
۳۵ ) گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک، مجله راهبرد، شماره ۵۰ ، بهار ۱۳۸۸ .
۳۶ ) حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی، مقاله ارائه شده در همایش ملی حق بر آموزش، دانشکده حقوق دانشگاه شهید
بهشتی، اردیبهشت ۱۳۸۸ .
۳۷ ) قانون اساسی شایسته، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۰ ، زمستان ۱۳۸۷ .
۳۸ ) تروریسم و قانون اساسی، مجله اطلاع رسانی حقوقی، شماره ۲۶ ، ۱۳۹۱ .
۳۹ ) عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۸۹ ،
شماره ۲۹ .
۴۰ ) انتخابات در چنبره فساد مالی، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر.
۴۱ ) تامین مالی احزاب در انگلستان، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی، بهار ۱۳۸۹ .
۴۲ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش. ۴ ،
زمستان ۱۳۸۹ .
۷
۴۳ ( ده فرمان حقوق عمومی: تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰ .
۴۴ ) دولت الکترونیک: جستاری در مبنا، ماهیت و کارکردها، سالنامه ایرانی حقوق بینالملل، شماره ۶ ، ۱۳۸۹ ، با همکاری
خانم سمیه محمدی.
۴۵ ) بررسی طرح قانون تاسیس و فعالیت سازمان های مردم-نهاد، مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۷ .
۴۶ ) گذری بر شورای قانون اساسی فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، ۱۳۸۹ .
۴۷ ) آمبودزمان یا نظارت غیرقضایی بر اداره از طریق یک مقام مستقل: هم سنجی سه مورد ایران، فرانسه و انگلستان، با
همکاری آقای مهدی بابایی، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۱٫
۴۸ ) امکان سنجی نظارت بر قوه موسس، ، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۳ ، تابستان ۱۳۸۹ ، با همکاری خانم سمانه رحمتی
فر.
۴۹ ) آزادی نمایندگی و ممنوعیت اعمال نظارت سلسلهمراتبی بر مجلس: بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، مهرنامه،
ش. ۱۲ ، خرداد ۱۳۹۰ .
۵۰ ) حکمرانی شایسته و مبارزه با فساد، مهرنامه، ش. ۱۰ ، بهمن ۱۳۸۹ .
۵۱ ) مشارکت سیاسی و نقش رسانه های گروهی، ارائه به صورت سخنرانی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،
۱۳۸۷ .
۵۲ ) بررسی حقوقی تشکل های مدنی در ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۴ ، ۱۳۸۹ ، با همکاری خانم سمانه رحمتی
فر.
۵۳ ) استقلال نهادهای مقرراتگذار: با نگاهی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، منتشره در کتاب در تکاپوی
حقوق عمومی، با همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت.
۵۴ ) ارتباط عناصر رفاه اجتماعی با مقوله حقوق رفاهی و شهروندی، مجله پژوهش های حقوق اجتماعی، شماره ۱ ، با
همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت، ۱۳۹۱ .
۵۵ ) حقوق اساسی و نقش آن در شکلگیری مدل دموکراسی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۴ ، زمستان ۱۳۸۹ ، با همکاری
آقای پیمان یزدان پناه.
۵۶ ) بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۵ ، زمستان ۱۳۹۰ ، با همکاری آقای محمد
مرادی برلیان.
۵۷ ) بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۶ ، تابستان ۱۳۹۱ .
با همکاری خانم سیما شهسوار.
۵۸ ) تحلیل اخلاقی حقوق اساسی جمهوری ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۷ ، زمستان ۱۳۹۱ ، با همکاری دکتر سیده
فاطمه فقیهی.
۵۹ ) نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶ ،
تابستان ۱۳۹۳ ، با همکاری آقای مرتضی رضایی.
۶۰ ) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۵ ، بهار ۱۳۹۳ ، با
همکاری آقای مرتضی رضایی.
۸
۶۱ ) تاملی بر جایگاه تکثرگرایی و تحزب در تحقق مردمسالاری با اشاره به مورد ایران، مجله کانون وکلای دادگستری منطقه
فارس، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۳ ، با همکاری آقایان امید شیرزاد و مرتضی روشنایی.
۶۲ ) اعمال نظارتناپذیر قضایی دولت، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۵، پاییز ۱۳۹۲ ، ، با همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت.
۶۳ ) تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره ۲۱ ، تابستان
۱۳۹۳ ، با همکاری آقایان امید شیرزاد و مرتضی روشنایی.
۶۴ ) نقش احزاب اقلیت در پارلمان: با رویکرد به نظام پارلمانی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۹۲ ، با همکاری علی
صاحیان حامد حاتمیان.
۶۵ ) مصلحتبانی دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت، نشریه حقوق اساسی، ۱۳۹۱ ، شماره ۱۸ ،
ذ – جزوه های درسی:
۱ ) حقوق اساسی تطبیقی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ .
۲ ) نظام های انتخاباتی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ .
۳ ) مبانی حقوق عمومی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ .
۴ ) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال اول تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ .
۵ ) کلیات حقوق اساسی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹ .
۶ ) نظارت براعمال حکومت، جزوه درسی دوره دکتری حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹
۷ ) اشکال حقوقی دولت، جزوه درسی دوره دکتری حقوق عمومی، نیم سال نخست تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹
۸ ) کلیات حقوق اداری، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال اول تحصیلی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ .
۹ ) …
ر- طرح های تحقیقاتی
۱ ) طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ .
۲ ) مطالعه وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آینده آنها، طرح انجام
شده در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه
علامه طباطبایی )ره(، ۱۳۸۷ .
۳ ) رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیض مثبت، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷ .
۴ ) از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقعگرا: طرحی برای تاسیس درس حقوق دادرسی اساسی
در دانشکده های حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶ .
۵ ) ضرورت-شناسی تشکیل دادگاه قانون اساسی در ایران، طرح پژوهشی انجام شده برای مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسلامی
۶ ) هنجارهای مرجع در روند نظارت بر مصوبات پارلمانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه نانت
فرانسه، ۱۳۸۰ .
Les normes de références du contrôle de la constitutionnalité, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, Mémoire de DEA, 2001.
۹
۷( دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ رساله دکتری، دارای اجازه انتشار از طرف دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه نانت، ۲۰۰۶ .
La justice constitutionnelle, mythe ou réalité : Approche franco-iranienne, thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2006.
ز- برخی از سخنرانی های علمی
۱ ) حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، ۱۳۸۷ .
۲ ) حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، ۱۳۸۸ .
۳ ) قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۹ .
۴ ) حکمرانی شایسته و شفافیت، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۹ .
۵ ) رحم جایگزین از منظر حقوق عمومی، پژوهشگاه رویان، ۱۳۹۰ .
۶ ) حق بر مسکن به منزله یک حق بنیادین، وزارت مسکن، ۱۳۹۰ .
۷ ) از حقوق شهروندی تا حقوق جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ۱۳۹۰ .
۸ ) جایگاه عرف در حقوق اساسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰ .
۹ ) مصلحتبانی دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه مجمع تشخیص مصلحت، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، ۱۳۹۰ .
۱۰ ) حکمرانی شایسته در قرآن کریم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۹۱ .
۱۱ ) دموکراسی و توسعه، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، ۱۳۹۱ .
۱۲ ) مشروعیت دادرسی اساسی، دانشگاه تهران، پردیس قم، ۱۳۹۱ .
۱۳ ) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تبریز، دانشگاه پیام نور، آبان ۱۳۹۱ .
۱۴ ) نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۹۱ .
۱۵ ) حکمرانی دانشگاهی و استقلال دانشگاهها، تبریز، دانشگاه تبریز، آبان ۱۳۹۲ .
۱۶ ) حاکمیت قانون: مبانی و سازوکارهای تضمینی، تبریز، دانشگاه پیام نور، آبان ۱۳۹۲ .
۱۷ ) اعمال نظارتناپذیر در قانون جدید دیوان عدالت اداری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲ .
۱۸ ) حقهای دفاعی: حقهای معطوف به عدالت قضایی، کانون وکلای استان همدان، ۱۳۹۲ .
۱۹ ) تحلیل قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر از منظر حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۲۰ آبان ۱۳۹۳ .
۲۰ ) منفعت عمومی کارویژه دادرس اداری، ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۷ آذر ۱۳۹۴ .
۲۱ ) امنیت قضایی، پژوهشگاه قوه قضائیه، ۱۳۹۴ .
۲۲ ) جایگاه و نقش شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران، ۱۳۹۴ ، دانشگاه آزاد سراوان.
۲۳ ) ساماندهی قوانین آزمایشی، دفتر تحقیقات و پژوهش معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ .
۲۴ ) دادرسی اساسی: مشروعیت و دموکراسی، دانشگاه تهران، موسسه حقوق عمومی، ۲۷ مهر ۱۳۹۵ .
۲۵ ) زوالناپذیری قانون اساسی، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، ۱۴ آذر ۱۳۹۵ .
۲۶ ) نظم عمومی در نظام حقوقی ایران، دانشگاه آزاد تفت، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ .
۲۷ ) قانونگذاری و آسیبشناسی آن )کارگاه(، ۴ و ۷ دی ماه ۱۳۹۵ ، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۱۰
ح- راهنمایی رسالهها و پایاننامههای دانشجویی
دوره دکتری
۱ – مبانی اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران )دانشگاه تهران(.
۲ – نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری)دانشگاه شهید بهشتی(.
۳ – اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی، )دانشگاه شهید بهشتی(.
۴ – حق بر سلامت و الزامات دولت ها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر)دانشگاه شهید بهشتی(.
۵ – آزادی تردد و اسلام در حقوق بین الملل )مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران،عربستان و امارات متحده عربی( )دانشگاه شهید
بهشتی(.
۶ – مطالعه تطبیقی حکومت های محلی در انگلستان، فرانسه و ایران )دانشگاه شهید بهشتی(.
۷ – تحول در مبانی و اصول مسئولیت مدنی دولت )دانشگاه شهید بهشتی(.
۸ – ضوابط زیست محیطی سازمان جهانی تجارت : خلاها و بایسته ها)دانشگاه شهید بهشتی(.
۹ – روشهای جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان)دانشگاه شهید بهشتی(.
۱۰ – الگوی مطلوب نظام بازرسی کشوری از منظر تطبیقی با تاکید بر مورد ایران )دانشگاه شهید بهشتی(.
۱۱ – حاکمیت قانون از منظر اسلام و حکمرانی شایسته )دانشگاه تهران(.
۱۲ – بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی حقوق اساسی)دانشگاه تهران(.
۱۳ – الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک)دانشگاه شهید بهشتی(.
۱۴ – تاثیر جهانی شدن بر تحول قواعد حقوق عمومی: با تاکید بر نظام حقوقی ایران )دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات اصفهان(
۱۵ – تاثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصی)دانشگاه تهران(.
۱۶ – مبانی، اصول و ضوابط حاکم بر مقرراتگذاری بانکی در ایران و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)دانشگاه تهران(.
دوره کارشناسی ارشد
۱ – الگوی مطلوب ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی ایران )دانشگاه شهید بهشتی(
۲ – تضمین بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی)دانشگاه شهید بهشتی(
۳ – مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی)دانشگاه شهید بهشتی(
۴ – نقش و وظایف نهاد دادستانی در پاسداری از حقوق مردم )دانشگاه شهید بهشتی(
۵ – اصل تفکیک قوا در نظریه های شورای نگهبان)دانشگاه شهید بهشتی(
۶ – جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی)دانشگاه شهید بهشتی(
۷ – دولت الکترونیک و حریم خصوصی)دانشگاه شهید بهشتی(
۸ – آسیب شناسی ساختارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در ایران)دانشگاه شهید بهشتی(
۹ – ابعاد حقوقی رای گیری الکترونیک)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۰ – حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۱ – تحلیل محدودیتهای بازنگری قانون اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۲ – تروریسم و قانون اساسی)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۳ – بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۴ – حکمرانی مطلوب در حقوق محیط زیست)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۵ – نقش و عملکرد قوه قضاییه در قبال مسائل زیست محیطی)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۶ – جایگاه وظایف و اختیارات شورایاری ها در نظام حقوقی ایران)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۷ – مقایسه مردم سالاری دینی از نگاه امام خمینی )ره( و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۸ – سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه حقوق اجتماعی)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۹ – نقش رییس جمهور در پاسداری از قانون اساسی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۰ – بررسی قابلیت استناد به دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه)دانشگاه شهید بهشتی(
۱۱
۲۱ – مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۲ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۳ – صلاحیت هنجارگذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۴ – آزادی اجتماعات در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۵ – تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۶ – اساسی سازی حقوق کیفری)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۷ – اساسی سازی حقوق کار )دانشگاه آزاد اسلامی(
۲۸ – نقش دیوان عدالت اداری در مقابله با فساد اداری)دانشگاه شهید بهشتی(
۲۹ – وظایف و اختیارات فرماندهی کل قوا در جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه تهران(
۳۰ – اصل برابری در آرای دیوان عدالت اداری)دانشگاه تهران(
۳۱ – اصل برابری در آرای شورای نگهبان)دانشگاه شهید بهشتی(
۳۲ – آیین های رسیدگی در مراجع شبه قضایی در پرتو اصول دادرسی منصفانه)دانشگاه تهران(
۳۳ – حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۳۴ – اصل کرامت انسانی در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر)دانشگاه شهید بهشتی(
۳۵ – تحلیل و بررسی حقوقی نقش و وظایف قوای سه گانه در انعقاد معاهدات بین المللی)دانشگاه شهید بهشتی(
۳۶ – تضمین اصول و اهداف تامین اجتماعی در قراردادهای استخدامی و مقاطعه کاری دولت)دانشگاه آزاد اسلامی(
۳۷ – مفهوم و جایگاه منفعت عمومی در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۳۸ – کرامت انسانی در اندیشه اسلامی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۳۹ – نظام حقوقی حاکم بر رسانه های دیجیتال)دانشگاه تهران(
۴۰ – بررسی تطبیقی حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی در ایران و فرانسه )دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۱ – نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۲ – بررسی نظریات آرمانشهر، جهانی شدن و حکومت جهانی امام مهدی)عج( از منظر حقوق اساسی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۳ – بررسی تغییرات ۲۰۱۰ قانون اساسی ترکیه و تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۴ – حقوق بشر و تضمین های آن در قانون اساسی ج .ا.ا )دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۵ – مسوولیت کیفری و مصونیت قضایی رییس جمهور در ایران و آمریکا)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۶ – حاکمیت و حکومت از دیدگاه شهید مطهری و مقایسه آن با دیدگاه علامه نایینی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۷ – انتظارات مشروع در آرای دیوان عدالت اداری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۸ – حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۴۹ – مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری های اداری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۰ – بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی قوای مقننه ایران و ترکیه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۱ – مبانی و روش های تفسیر قانون اساسی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۲ – حقوق اقلیت های دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران )دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۳ – بررسی حقوق معلولین در قوانین ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۴ – دولت فرهنگ مدار)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۵ – مسأله تشکیل دادگاه قانون اساسی در ایران )دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۶ – نقش جریان آزاد اطلاعات در مبارزه با فساد اداری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۷ – بررسی تطبیقی عدم تمرکز در نظام حقوقی ایران و بلژیک)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۸ – قلمرو آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۵۹ – اصول فرا قانون اساسی در نظریهی معاصر حقوق اساسی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۰ – نظریه امانت به منزله ی مبنایی برای حاکمیت )دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۱ – حکمرانی شایسته در قرآن کریم)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۲ – مناسبات نظام های انتخاباتی با نظام های حزبی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۳ – بررسی تطبیقی مساله تبعیض مثبت در ایران، آمریکا و فرانسه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۴ – حکمرانی شایسته در نهج البلاغه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۵ – آزادی اندیشه در برخورداری از خدمات عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۶ – قانون اساسی شایسته)دانشگاه آزاد اسلامی(
۱۲
۶۷ – بررسی نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوی در ایران و فرانسه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۸ – حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی )ره( و دکتر مهدی حائری یزدی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۶۹ – بررسی جایگاه مقتضیات زمان در تحول حقوق سیاسی زن در اسلام )دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۰ – حق برخورداری از وکیل در محاکم اداری ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۱ – نگرشی به آزادی اطلاعات به عنوان حق بشری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۲ – موانع تحقق حاکمیت قانون در ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۳ – تجدید نظرپذیری محاکم اداری در حقوق ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۴ – مطالعه عرف های حقوق اساسی در ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۵ – حکومت کرامت محور در اندیشه اسلامی )دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۶ – تضمینات حقوقی امنیت شخص در ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۷ – آسیب شناسی تعدد نهادهای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۸ – بنیاد های حقوقی لائیسیته ؛ با تکیه بر نظام های سیاسی فرانسه و ترکیه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۷۹ – مبانی و موانع حاکمیت قانون در نظریات شورای نگهبان)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۰ – بررسی و تحلیل تطبیقی امور حسبیه در فقه و قوانیین موضوعه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۱ – بررسی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تضمین حق مالکیت در ایران )دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۲ – معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در رویه های انتخاباتی شورای نگهبان)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۳ – دموکراسی محلی و نقش آن در تمرکززدایی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۴ – تحلیل حقوقی آزادی اندیشه و بیان در نظریّات استاد مرتضی مطهری)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۵ – مشارکت سیاسی زنان در حقوق تطبیقی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۶ – مناسبات حاکم بر دولت قانون مدار و حقوق شهروندی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۷ – پاسخگویی دولت در تحقق حکمرانی شایسته)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۸ – جایگاه حقوق شهروندی در سلب مالکیت عمومی در حقوق خصوصی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۸۹ – مصونیت پارلمانی در آیینه رویهی قضایی جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۰ – حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۱ – بررسی جایگاه حقوق اساسی در ایران باستان)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۲ – سازوکارهای نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۳ – نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۴ – مقایسه اختیارات رئیس کشور در ایران، آمریکا و فرانسه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۵ – بررسی ساز وکارهای محاکمات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۶ – شیوه های صیانت از استقلال هویتی از منظر حقوق اساسی)دانشگاه آزاد اسلامی(
۹۷ – سازوکارهای تأمین “حسن اجرای قانون” در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)دانشگاه آزاد اسلامی(