کمیته‌های انجمن عبارتند از:

  • کمیته تشکیلات: این کمیته عهده دار امور اجرایی و اداری انجمن می باشد که تحت نظر ریاست انجمن دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی فعالیت می نماید.
  • کمیته آموزش و پژوهش: این کمیته عهده دار مسئولیت فعالیت های مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی انجمن است که ریاست آن بر عهده دکتر ناصر علی منصوریان نایب رییس هیات مدیره انجمن می باشد. شایان ذکر است که دکتر وحید آگاه از سوی ایشان به سمت قائم مقام این کمیته تعیین گردیده اند.
  • کمیته مالی: کمیته مالی عهده دار امور مالی انجمن است و ریاست آن با دکتر بیژن عباسی، خزانه دار انجمن می باشد.
  • کمیته همایش ها: این کمیته عهده دار برگزاری همایش های انجمن است و دکتر جواد تقی زاده ریاست آن را بر عهده دارد.
  • کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی: که عهده دار حوزه روابط عمومی انجمن و اطلاع رسانی از طریق وبسایت انجمن و شبکه های مجازی می باشد.