آدرس پست الکترونیک:

info@iacl.ir

آدرس دفتر:

تهران، میدان هفتم تیر، کوچه بهارمستیان، ساختمان مهرگان (پلاک ۸۰)، طبقه اول، واحد ۲ دورنگار: ۸۸۵۹۲۷۰۷

شماره تماس:

 ۰۲۱۸۸۵۹۲۷۰۷