کمیته علمی همایش

کمیته متشکل از اعضای زیر است

– دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران)

– دکتر بیژن عباسی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

-دکتر جواد تقی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران)

-دکتر ناصرعلی منصوریان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

-دکتر محمد مظهری (عضو هیت علمی دانشگاه تبریز)