نخستین دوره موت کورت

نخستین دوره موت کورت

 

الف- ثبت نام آنلاین از تاریخ ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ شروع شده و تا پایان ساعت اداری روز ۱ مرداد سال جاری ادامه خواهد داشت. ثبت نام آنلاین از آدرس اینترنتی www.iacl.ir امکان پذیر خواهد بود.متقاضیان باید فرم ثبت نام را از سایت دانلود و به ایمیل به نشانی mootcourt@iacl.ir ارسال نمایند.
ب- پس از ثبت نام هر تیم، حداکثر تا دو روز کاری یک ایمیل تاییدیه برای شرکت کنندگان ارسال می شود که تأییدیه ثبت نام موفق ایشان خواهد بود.
ج- یک نسخه ی اسکن شده از گواهینامه ی موسسه/دانشگاه تیم شرکت کننده که توسط مدیرکل آموزش یا معاون آموزشی یا رییس دانشکده یا رییس دانشگاه امضا شده باشد، باید در فرایند ثبت نام آنلاین بارگذاری شود. در این نامه باید نام شرکت کنندگان، سال و ترمی که در آن تحصیل می کنند، و اینکه نماینده آن موسسه/دانشگاه برای شرکت در مسابقه ی موت کورت هستند، قید شود. این نامه ی تایید باید سربرگ موسسه/دانشگاه متبوعه را داشته باشد. ثبت نام بدون ارائه ی اسکن از گواهینامه مزبور دانشگاه یا فرم تایید شده با مهر رسمی موسسه/دانشگاه، معتبر نخواهد بود.

مقررات مسابقه (دانلود)

فرم ثبت نام (دانلود)

سناریو موت کورت در لینک زیر قابل دسترسی است

سناریو نخستین دوره موت کورت