برنامه‌های انجمن

بر اساس مصوبه هیات مدیره، انجمن علمی حقوق اساسی ایران در سال پیش رو برنامه های گوناگونی را پیش بینی نموده است که به مرور اطلاع رسانی خواهد گردید. از مهم ترین برنامه های انجمن در سال پیش رو موارد زیر می باشند

نخستین دوره موت کورت حقوق اساسی

یادنامه دکتر هاشمی

جایزه ویژه دکتر قاضی