همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران

محورهای همایش:

مشروطه ایرانی و نظریه دولت
مبانی اجتماعی و سیاسی قانون اساسی مشروطیت
اقتصاد سیاسی و حقوق عمومی اقتصادی مشروطه
تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه و رهیافت های حقوق تطبیقی
قانون اساسی مشروطه، تنظیم قدرت و تفکیک قوا
قانون اساسی مشروطه، حقوق و آزادیها
قانون اساسی مشروطه و حاکمیت قانون
قانون اساسی مشروطه و مساله مردم سالاری
قانون اساسی مشروطه و انجمن های محلی
چالش های حقوقی و عملی قانون اساسی مشروطه


مهلت ارسال مقالات: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
زمان برگزاری همایش: ۲۵ بهــــمن ۱۳۹۶
مــحل برگزاری: دانشــــــــگاه تبریز

 

آخرین مهلت ثبت نام ۲۰/۹/۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰/۱۰/۱۳۹۶
​۲۰/۱۱/۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری
تاریخ برگزاری-۲۵/۱۱/۱۳۹۶

برگزارکننده انجمن علمی حقوق اساسی ایران

 


ارسال مقالات به ایمیل: info[at]iacl.ir